Oprema

  • Oprema za visokopropotočnu analitiku
    • tekućinska kromatografija i masena spektrometrija
    • genomika i transkriptomika
  • Napredna mikroskopija
  • Oprema za molekularno-biološke metode
  • Oprema za fizikalnu kemiju
  • Oprema za organsku kemiju